Hollis Frampton Revival

Nostalgia

Hollis Frampton, “Nostalgia,” film still, 1971.