Hollis Frampton Revival

nostalgia3yf2

Hollis Frampton, "Nostalgia," 1973. Film still.