Nancy Spero and Kiki Smith

Myth

Nancy Spero, “Myth”, 1990 Image: Joseph K Levene Fine Art