Support Group

Support_Install

“Support Group,” 2010. Installation view. Courtesy Thomas Solomon Gallery.