Alchemy of Inspiration I Baryshnikov in Conversation: “Art I’ve Lived With”

Mikhail Baryshnikov

Mikhail Baryshnikov at ABA gallery, December 2012. Photograph by Graham Lott